Personvern for søkere til sommerjobb

Vi respekterer og beskytter personvernet og personopplysningene dine. Her forteller vi om hvordan Stavernfestivalen AS samler inn og bruker dine personopplysninger.

1. INTRODUKSJON

Stavernfestivalen AS («vi/oss») er et ansvarsbevisst selskap som forstår at personopplysningene dine må behandles på en trygg og sikker måte, og i henhold til gjeldende lover om personvern. Denne personvernserklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og lagrer personopplysningene dine. Vi oppfordrer deg til å lese denne nøye.

2. OMFANG OG VIRKEOMRÅDE

Denne personvernerklæringen gjelder vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du søker jobb hos oss. Det vil si alle personopplysninger du har oppgitt i søknaden din, inkludert eventuelle tilleggsopplysninger du oppgir i forbindelse med denne, samt all informasjon som er hentet fra tredjeparter. Tredjeparter kan være tidligere arbeidsgivere, andre referanser og andre kilder som vi har rett til å samle inn data fra – i tillegg til eventuelle notater vi tar i løpet av søknadsprosessen.

3. BEHANDLINGSANSVARLIG

Stavernfestivalen AS er såkalt «behandlingsansvarlig» for alle personopplysningene som samles inn. Det betyr at Stavernfestivalen AS er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Du finner adresse og kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

Stavernfestivalen AS er et aksjeselskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 911 922 827, og har registrert firmaadresse i Stavernsveien 220, 3267 Larvik.

4. HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?

Personopplysninger er alle former for informasjon som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person. Eksempler på personopplysninger er: navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

5. HVORDAN BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Personopplysningene dine vil bli brukt av oss til å vurdere søknaden din, verifiserer informasjonen din og om nødvendig utføre bakgrunnskontroller og samle tilbakemeldinger fra referanser. Vi vil også bruke informasjonen til å holde nødvendig kontakt med deg. Når du søker på en jobb, forbeholder vi oss retten til å kontakte deg om andre stillinger som passer kriteriene dine. Dersom du blir tilbudt en stilling, vil informasjonen din også overføres til bemanningsansvarliges HR-system for administrering av arbeidsforholdet.

Selv om du ikke skulle bli ansatt hos oss, kan du fremdeles være en interessant kandidat for oss. Vi ber derfor om å samtykke til at vi kan beholde søknaden i vår ressurspool slik at du blir informert og vurdert til andre stillinger. Vi lagrer bare søknaden din i vår ressurspool hvis du aktivt samtykker til dette. Du kan når som helst slettes fra ressurspoolen ved å sende mail til oss. Dersom du aktivt har samtykket til å være en del av vår ressurspool, vil du ha muligheten til å få tilbud om andre stillinger. Vi forbeholder oss da også å sende deg informasjon om disse stillingene.

Vi samler informasjon om alle søkeres kjønn og alder. Alder samles inn for å påse at man stillinger med alderskrav følger norsk lovgivning. Forøvrig samles dette inn for statistiske og/eller juridiske rapporteringsformål.

6. HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Det er kun personell i Stavernfestivalen AS som arbeider med rekruttering for den spesifikke stillingen du har søkt på som vil få tilgang til dine personopplysninger. Personopplysningene dine blir utelukkende brukt til å vurdere søknaden din og blir aldri delt eller solgt til tredjeparter for andre formål enn dem du har samtykket til.

Dersom du får tilbud om jobb kan dine personopplysninger bli gitt videre til en av våre andre juridiske enheter nevnt i punkt 3.

8. SIKKERHET, LAGRING AV DATA OG SAMTYKKE

Stavernfestivalen AS benytter flere former for sikkerhet for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller overføring.

Vi lagrer for eksempel personopplysningene du oppgir i datasentre med fysisk sikring og tilgangskontroll. Vi benytter velkjente teknologier for kryptering i forbindelse med overføring av data, og vi gir kun relevant personale tilgang til systemer som inneholder personopplysninger.

For å ivareta sikkerhet, stabilitet og regularitet i våre tjenester benytter vi underleverandører i vår databehandling. Bruken av underleverandører er regulert gjennom databehandleravtaler med den enkelte leverandør.

Vi lagrer søknaden din og alle personopplysningene dine frem til stillingen du har søkt på er besatt i en periode på 6 måneder etter dette. Dersom du søker på nye stillinger i løpet av denne perioden, beholder vi personopplysningene dine og alle relaterte søknader i en ny 6 måneders periode fra datoen for siste søknad. Dersom du har samtykket til at Stavernfestivalen AS kan beholde søknaden din i ressurspoolen, vil vi beholde personopplysningene dine og søknaden(e) din(e) i 24 måneder fra samtykkelsesdatoen. Dersom du i perioden søker på en av stillingene sendt fra ressurspoolen vår, vil vi beholde personopplysningene dine i nye 24 måneder.

9. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi sitter på, og til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format.

Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn skal rettes til kontaktpunktet angitt nedenfor.

Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling, og, hvis vi har bedt om samtykke til behandling av opplysninger, kalle tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler opplysninger fordi vi har en berettiget interesse av å gjøre det (som forklart ovenfor), har du også rett til å motsette deg dette. Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner – for eksempel hvis vi kan vise at vi er lovpålagt å behandle opplysninger.

Hvis vi ber om personopplysninger for å overholde lov- eller kontraktsfestede forpliktelser, er det obligatorisk å gi slike opplysninger. Hvis slike opplysninger ikke gis, vil vi ikke kunne administrere kontraktsforholdet vårt eller oppfylle forpliktelsene vi blir pålagt. I alle andre tilfeller er det valgfritt å gi anmodede personopplysninger.

10. ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN

Fra tid til annen kan vi uten varsel oppdatere eller endre denne personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis.

Vi vil legge ut en melding på dette nettstedet og/eller informere deg på annen måte når vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.

11. KONTAKTINFORMASJON

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernpraksis eller denne personvernerklæringen.

Vår Data Protection Officer (DPO) har ansvaret for å svare på dine ønsker og sikrer at du effektivt kan utøve dine rettigheter rundt personopplysninger. Du kan kontakte vår DPO på e-postadressen kjetil@stavernfestivalen.no.

Hvis du tenker at noe er uavklart, har du også rett til å klage til personvernmyndighetene.

Vedkommende personvernmyndighet er Datatilsynet i Norge.

12. GYLDIGHET

Gjelder fra: 1. mars 2021

Sist oppdatert: 1. mars 2021